ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ

Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας θα διερευνά στο εξής τις δηλώσεις απασχόλησης – καταγγελίες τις οποίες υποβάλλουν εργαζόμενοι που υπάγονται στην Ασφάλιση του ΙΚΑ, σύμφωνα με τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Μέχρι σήμερα οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονταν στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τη διερεύνησή τους αναλάμβαναν οι υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Στο ΣΕΠΕ θα γνωστοποιούν στο εξής και οι εργοδότες, στα στοιχεία απασχόλησης και αμοιβής των μισθωτών.

Η τροπολογία στοχεύει στην περαιτέρω ισχυροποίηση του ΣΕΠΕ καθώς δίνεται η δυνατότητα στους Επιθεωρητές Εργασίας να ασκήσουν κατά την έρευνα των καταγγελιών, πιο οργανωμένο και αποτελεσματικότερο έλεγχο.

Η έκδοση των εκτελεστών διοικητικών πράξεων θα γίνεται από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook

No Comments

Comments Closed